Port Jewish Center

20 Manorhaven Boulevard
516-944-7202 | 516-944-7693 fax
info@portjewishcenter.org

Port Jewish Center

High Holidays 2017

Rosh Hashanah

Erev Rosh Hashanah: September 20 at 8PM United Methodist Church

Rosh Hashanah: September 21 at 10AM United Methodist Church – Free baby sitting is available at UMC for this service.

Rosh Hashanah Family Service: September 21 at 2PM Port Jewish Center

Tashlich Service: September 21 at 3:00PM Manorhaven Landing

 

Yom Kippur

Kol Nidre Service: September 29 at 8PM United Methodist Church

Yom Kippur Morning: September 30 at 10AM United Methodist Church – Free babysitting is available at UMC for this service.

Yom Kippur Family Services: September 30 at 2PMPort Jewish Center

Yom Kippur Afternoon and Yizkor Service: September 30 at 4PM United Methodist Church